Ethiek en Fondsenwerving

Ethiek en gedragscodes

Onze ethiek is gebaseerd op de volgende principes:

 • ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging met en voor de armste mensen/gezinnen. De voornaamste bron van inkomsten en het grootste kapitaal is de onbezoldigde inzet van veel vrijwilligers.

 • De beweging ATD Vierde Wereld Nederland laat geen dure commerciële campagnes uitvoeren om nieuwe leden, vrienden of donateurs aan te trekken. Ze betaalt geen reclamebureaus om communicatieboodschappen op te stellen. Zij houdt de informatieverstrekking in eigen beheer.

 • De beweging gebruikt de namen en adressen van haar leden, vrienden en donateurs voor eigen gebruik (kwartaalblad, nieuwsbrieven, plaatselijke activiteiten, uitnodigingen, etc.). Ze verstrekt de namen en adressen niet aan derden.

 • Voor een uitvoeriger uiteenzetting over de bescherming van personeelsgegevens kunt u dit document downloaden:
  ATD Vierde Wereld en de bescherming van persoonsgegevens – AVG
 • De volontairs zijn allen lid van het internationaal volontariaat van ATD Vierde Wereld. Zij ontvangen allen hetzelfde minimuminkomen, ongeacht opleidingsniveau, verantwoordelijkheid, arbeidsverleden of ervaring. Er wordt wel rekening gehouden met de gezinssituatie, eventuele bijzondere omstandigheden en de levensstandaard van het land waar zij werken.

 • Leden van het bestuur werken belangeloos.

 • Slechts enkele medewerkers vervullen een parttime functie die specifieke vakkundigheid en continuïteit vereisen. Zij werken volgens algemeen gebruikelijke arbeidsvoorwaarden (CAO Welzijn).

 • De beweging besteedt giften en andere inkomsten grotendeels aan haar eigen activiteiten in Nederland. Jaarlijks stelt ze een begroting van baten en lasten op. Wanneer mensen een bijdrage geven voor een bepaald doel dan wordt hun gift vanzelfsprekend voor die bestemming gebruikt. Over bestemde giften wordt apart verantwoording afgelegd.

 • Op bescheiden schaal en afgestemd op concrete situaties draagt de beweging bij aan activiteiten van de internationale beweging elders in de wereld. In de meeste gevallen betreft dat bijdragen met bestemming.

 • ATD Vierde Wereld voldoet aan de kwaliteitseisen voor goede doelen van het CBF, Toezichthouder Goede doelen. Dit houdt in dat ATD Vierde Wereld bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Het CBF-erkenning paspoort https://www.cbf.nl/organisatie/atd-vierde-wereld / toont de belangrijkste informatie van een Erkend Goed doel.

Richtlijnen en gedragscodes

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschrijften waar ATD Wereld aan voldoet, onderschrijven we nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

De uitgangspunten van de Internationale Beweging

De gedragscode van de Internationale Beweging ter bescherming van de kinderen. Het beleid van ATD Vierde Wereld ter bescherming van kinderen .

ATD Vierde Wereld heeft bij haar vaste medewerkers aandacht gevraagd voor het risico van vormen van grensoverschrijdend gedrag.