Onze beweging

Hoe we samen (in) beweging zijn

anbi_logoStichting ATD Vierde Wereld Nederland

Fiscaal nummer RSIN/ANBI: 2869159

Wie maken er deel uit van ATD – All Together in Dignity – samen voor waardigheid – Vierde Wereld?

Nationaal Team

Vanaf 2023 bestaat het Interim Nationaal Team uit 2 personen, waarvan 1 voorvechter/militant en 1 medestanders. Er zijn momenteel in Nederland geen fulltime volontairs uit het internationale volontariaat van ATD (zij stellen zich beschikbaar voor wat nodig is en krijgen een minimum loon, zie hieronder). Het Interim Nationaal Team werkt vanuit Zoetermeer, Oss en Wijhe en heeft tot taak de verschillende mensen die actief zijn binnen de beweging te inspireren en te ondersteunen. Annie en Gerard werken aan de opbouw van samenwerkende teams en lokale groepen, afstemming met betaalde functies, de planning/uitvoering van activiteiten en het dagelijks functioneren van de beweging. Zij doen dit werk parttime op vrijwillige basis.

Medewerkers in betaalde functie

Voor enkele specifieke taken en vaardigheden heeft ATD vaste krachten in loondienst, om zo ook continuïteit te garanderen en het gemis aan fulltime volontairs op te vangen. Deze medewerkers zijn niet (inter)nationaal beschikbaar, maar vervullen voor 1 of 2 dagen vaste taken. Carla van Jaarsveld verzorgt al jaren het secretariaat op het Landelijk Centrum in Den Haag; Esther Langen werft fondsen voor activiteiten van ATD; Sue Groeneveld zorgt dat we op Sociale media goed zichtbaar zijn en werkt aan de opbouw van contacten met jongeren (al dan niet met armoede-achtergrond).

Bestuur

Het bestuur van de Stichting ATD Vierde Wereld Nederland bewaakt de continuïteit en de doelstellingen van de Stichting. Zij bewaakt ook het nakomen van de codes van de brancheverenigingen voor goed bestuur en een verantwoord financieel beleid. De namen van de huidige bestuursleden vindt u onderaan.

Lokale groepen en netwerken

ATD Vierde Wereld heeft lokale steunpunten in Amersfoort, Den Haag/Zoetermeer, Heerlen, Oss, Emmen. In deze groepen zijn actieve leden op alle mogelijke manieren actief. Zij ondersteunen elkaar onderling, geven bekendheid aan het gedachtegoed van Joseph Wresinski, werken bijdragen uit voor landelijke bijeenkomsten, werken samen met andere organisaties die ook opkomen voor mensen in armoede en organiseren activiteiten in het kader van de VN Dag van Verzet tegen Extreme Armoede op 17 oktober.

De Joseph Wresinski Cultuurstichting, het Annahuis in Breda en het Ubuntuhuis in Utrecht zijn betrokken bij ATD, maar hebben ieder hun eigen project en stichting en werken met hun groepen ook aan mensenrechten en bewustwording over armoede en sociale uitsluiting.

Verbindingsgroep

Aan ongeveer 12 personen uit bovenstaande groepen of projecten heeft het Nationaal Team gevraagd om een verbindingsgroep te vormen. Een groep die elkaar onderling weet te vinden, die in contact staat met lokale anderen, die meedenkt met het Nationaal Team over de grote lijnen en prioriteiten. Deze groep komt minimaal 3 keer per jaar bijeen, soms meerdere dagen..

Leden en vrienden

Leden en vrienden van de beweging laten zich inspireren door de Vierde Wereld en de allerarmsten. Zij trachten de visie en de doelstellingen van de Vierde Wereld in hun dagelijks leven vorm en inhoud te geven.

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een NGO (Niet Gouvernementele )rganisatie) zonder politieke of religieuze overtuiging. Zij heeft een raadgevende status bij Ecosoc, Unesco, Unicef, de EU en de Raad van Europa.

ATD is wereldwijd actief in de volgende landen: België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Canada, Centraal Afrikaanse Republiek, China, Democratische Republiek Congo, Duitsland, Egypte, Filipijnen, Frankrijk, Groot-Brittannië, Guatemala, Haïti, Honduras, Ierland, Italië, Ivoorkust Kameroen, Luxemburg, Madagaskar, Mauritius, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Senegal, Spanje, Tanzania, Thailand, de Verenigde Staten en Zwitserland.

De internationale beweging wordt gedragen door een groep van zo’n 450 permanente werkers (volontairs), medestanders, voorvechters, vrienden en leden.

Een netwerk van voorvechters, medestanders en volontairs

Voorvechters (ervaringsdeskundigen, militanten)

fotos niek camera 473
Internationale ontmoeting in Méry (Fr.)

Voorvechters zijn mensen die armoede uit ervaring kennen, directe getuigen van de misstanden in de samenleving. Ze brengen mensen in contact met anderen die in schrijnende armoede leven. Zij hopen dat hun kinderen niet mee zullen maken wat zij beleven of hebben beleefd. Zij willen bij een groep horen die zoekt naar oplossingen om een einde te maken aan schendingen van mensenrechten die mensen in armoede doorstaan.

In de Vierde Wereld Beweging ontmoeten voorvechters elkaar in lokale groepen,  binnen het Vierde Wereld Forum en ook internationaal. Veel ervaringsdeskundigen zijn in hun eigen buurt of huiselijke omgeving actief en vangen vaak mensen op die eenzaam zijn en nergens anders terecht kunnen. In de geschiedenis van de Vierde Wereld Beweging waren voorvechters al in 1956 betrokken bij de oprichting van de beweging in wording, in het krottenkamp van Noisy-le-Grand in Frankrijk.

Medestanders

Over de hele wereld zijn in de Vierde Wereld Beweging duizenden medestanders, al dan niet verenigd in lokale groepen, actief. Zij weigeren extreme armoede als een normaal gegeven te aanvaarden en willen solidair zijn met mensen die hierin gevangen zitten. Zij willen hen zien in hun waardigheid, met respect voor hun geschiedenis en opgebouwde kennis. Zij willen van de meest uitgesloten mensen leren. Daar waar de medestanders leven en werken, kunnen zij collega’s, vrienden, mensen binnen hun organisaties of wijken, erop wijzen waar mensen uitgesloten worden en hen oproepen om solidair te zijn en samen oplossingen te vinden.

17.Wij
Tijd voor vragen en overleg

Veel van de medestanders doen ook vrijwilligerswerk binnen ATD. In Nederland steunen zij met hun specifieke talenten de beweging bij administratieve taken zoals het versturen van het Vierde Wereld Blad, het verzorgen van ontmoetingen, het opzetten van een website en  onderhoud aan gebouwen, het bos en de tuin van ’t Zwervel etc.

 

Medestanders kunnen zich ook op andere manieren inzetten: bijvoorbeeld door het ondersteunen van gezinnen bij moeilijke gesprekken met hulpverleners en om de Vierde Wereld te vertegenwoordigen bij landelijke, regionale en gemeentelijke overheden, platforms, adviesraden en organisaties van armoedebestrijding. Dit doen zij in overleg met het Interim Nationaal Team van ATD Vierde Wereld.

.Mosaic_Volontaires                                                                                                                          450 volontairs uit 40 landen

Volontairs

Volontairs kiezen ervoor om hun enthousiasme, talent en know-how in te zetten voor de zaak van de allerarmsten. Zij stemmen er ook mee in (als zij de kracht hebben en de mogelijkheden dit toelaten) om beschikbaar te zijn voor de geografische en logistieke behoeften van de internationale beweging.
Zij worden volontairs of permanente werkers genoemd, omdat zij hun “eigen vakgebied” verlaten hebben en van de beweging een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is niet afhankelijk van hun positie of functie binnen de beweging noch van het aantal jaren dat zijn voor ATD werken en is ongeveer vergelijkbaar met het minimumloon in het land waarin zij werken. Binnen de Beweging worden alle volontairs tezamen ‘het volontariaat’ genoemd.

131230 - animation avec Firmin (site Moukassa)-1
Straatbibliotheek in Bangui (CAR). Firmin, volontair, werkt met de kinderen ondanks de oorlog.

Het internationale volontariaat bestaat uit zo’n 450 volontairs, gezinnen of alleenstaanden, uit ongeveer 40 landen. Het is een wereldwijde gemeenschap van mensen uit allerlei geledingen van de samenleving en uit vele culturen en landen, die een breed scala van ideeën en (geloofs)overtuigingen vertegenwoordigen.

Zij zijn in alle mogelijke beroepen werkzaam geweest, hebben hun training ondergaan in het internationale centrum van de Beweging in Frankrijk en hebben vaak korte of langdurige stages doorgebracht in projecten in verschillende landen.

Internationale samenwerking

In 1987 werd op het Plein van de Rechten van de Mens, het Trocadero, in Parijs, door Joseph Wresinski, grondlegger van de beweging, een oproep gedaan: “Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de Rechten van de Mens geschonden, wij zijn hun verplicht ons aaneen te sluiten om die rechten te doen eerbiedigen.”

Om inhoud te geven aan deze oproep om zich aaneen te sluiten, werkt de beweging nauw samen met alle mogelijke partners. (regeringen, niet-gouvernementele organisaties, nationale en internationale instanties, instellingen). Een bijzondere uitgave van de Beweging “Friends around the World” is de internationale spreekbuis van mensen die in zo’n 104 landen correspondenten van de beweging zijn.

Contactgegevens:

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland
Regentesseplein 13
2562 EV DEN HAAG

tel: 070-3615787 (o.v.b. dinsdags)

Email: denhaag@atd-vierdewereld.nl

De bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter Vacature, De heer A.L.J. (Louis) Flapper, waarnemend voorzitter
  • De heer A.L.J. (Louis) Flapper, vice-voorzitter en penningmeester
  • De heer L.N.D. (Llewellyn) Rijk
  • Mevrouw M.P (Mirjam) van Rijn
  • De heer N.A.J. (Niek) Tweehuijsen
  • De heer B.P.C. (Bruno) Dabout, Algemeen secretaris van de internationale beweging en op grond van artikel 5, lid 3 van de statuten van de stichting, ambtshalve lid van het bestuur
  • plaatsvervanger van de heer Dabout is de heer  B. (Bert) Luyts (team Europa)

Het Interim Nationaal Team: 

  • Mevrouw Annie van den Bosch
  • De heer Gerard de Jong

Statuten : Statuten

Doelstellingen van ATD Vierde Wereld : Doelstelling ATD

Meerjarenplan 2018 – 2023 : Meerjarenplan 2018-2023

Jaarrekeningen vindt u onder de pagina “Financiën”

Fiscaal nummer RSIN/ANBI: 2869159

Jaarverslagen vindt u onder de pagina “Publicaties”