Internationaal

ATD internationaal

DSC_9517 bis
“Gordijn” van houten blokjes met boodschappen, gemaakt door teams vanuit heel de wereld

De internationale beweging ATD Vierde Wereld heeft wereldwijd teams in meer dan 30 landen. In meer dan 100 landen werkt zij samen met en steunt zij bevriende organisaties. Meer informatie is te vinden op de internationale website (de website is Engels-, Frans- en Spaanstalig). Overzicht landenwebsites:

ATD Internationaal (geschiedenis en achtergronden)

De oprichter van de Vierde Wereldbeweging, Joseph Wresinski, was begonnen in een krottenwijk in de omgeving van Parijs. Hij ging met de mensen die daar woonden samenleven. Hij had zijn hele leven met deze groep van zo’n 250 gezinnen kunnen doorbrengen, maar hij wilde meer.

Père Joseph met Alwine de Vos van Steenwijk, een van de eerste volontairs, in Genève (1985) bij de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) Samen met delegatie van 100 jongeren uit de hele wereld. "Ga op sjouw en bouw, in iedere jongere zit toekomst"
Père Joseph met Alwine de Vos van Steenwijk, een van de eerste volontairs, in Genève (1985) bij de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) Samen met delegatie van 1000 jongeren uit de hele wereld. “Ga op sjouw en bouw, in iedere jongere zit toekomst”

Hij zag dat deze mensen een verbeten strijd voerden voor een beter bestaan en dat die strijd niet wezenlijk anders was dan die van die ontelbare armen op alle mogelijke plaatsen in de wereld. Het ging hem erom dat deze mensen niet werden gezien als ‘een berg met problemen’, maar als intelligente mensen met een visie, kennis en ervaring die het aan een stem ontbreekt. Zijn idee was dan ook dat zij de kans moesten krijgen om zelf die stem op het wereldtoneel te kunnen laten horen. Dat zij daar niet alleen vertegenwoordigd moesten worden door goedwillende diplomaten, maar dat zij direct toegang moesten hebben tot de grote internationale instituties waar het lot van zoveel mensen wordt bepaald.

120305 BXL CESE 095 J
Vierde Wereld Volksuniversiteit bij de Europese Unie in Brussel

Sinds de oprichting van de Vierde Wereld zijn er ontelbare delegaties afgereisd naar Brussel, Parijs, New York, Genève, Zuid-Afrika, Mexico,… en zijn ontvangen door de successievelijke Secretarissen Generaal van alle grote internationale instanties. Belangrijker nog was het dat er na deze ontvangsten de agenda’s werden getrokken. Dat mensen die armoede in hun leven kennen uit heel de wereld, plaats konden nemen in werkgroepen en, met hun medestanders, belangrijke punten naar voren konden brengen en deze konden vastleggen in verdragen, waarmee vervolgens de lidstaten aan de slag moesten.

ATD Vierde Wereld Nederland werkt nauw samen met teams in de Europese regio waar het “Team Europa” verantwoordelijk is voor de coördinatie. Wij werken bijvoorbeeld samen met leden van de fracties van alle mogelijke politieke partijen binnen de Europese Unie in het Vierde Wereld-Europarlementariërs overleg. Delegaties van mensen die armoede in hun leven kennen, komen eens in de twee jaar bijeen in Brussel om daar hun Vierde Wereld Volksuniversiteit te houden en delen belangrijke kennis ‘van onderop’ met de Europarlementariërs.

2014-01-25 Forumdag in Wijhe 081
Vanuit kleine groepen vertegenwoordiging naar de internationale instanties

Ook wat wij in Nederland leren en ondernemen wordt door onze afvaardigingen in Europa binnen EU, de Raad van Europa ingebracht. Ook worden wij mondiaal vertegenwoordigd door onze teams die vanuit onze secretariaten in Genève, New York en Parijs met de VN, UNESCO, IAO, het Monetaire Fonds en de Wereldbank samenwerken.

Internationale ambities van ATD Vierde Wereld

Een centrale focus en drie prioriteiten voor 2013-2017

Omdat wij geloven dat het mogelijk is om armoede uit te bannen, evalueren onze teams en groepen samen met meest uitgeslotenen tijdens een wereldwijde uitwisseling wat er de afgelopen vijf jaar werkelijk is bereikt. Vervolgens plannen wij voor de komende vijf jaar waar onze prioriteiten moeten liggen om ons doel te bereiken.

Onze leden hebben hun ambities voor 2013-2017 op papier gezet waaronder één centrale focus en drie prioriteiten. Een samenvatting.

Article-Reaction2030Agenda-Rwrkd-CntrSqur-281x188
Internationale verdragen terugbrengen naar je land en in gesprek gaan met de politiek en regering

Onze centrale focus: Op zoek blijven naar diegenen wiens bijdrage nog steeds ontbreekt.

Alleen door het bundelen van onze krachten om hen te bereiken die geen inbreng hebben, kan er een einde komen aan armoede. Wij willen dat de mensen die nog geen bijdrage kunnen leveren, betrokken worden bij besluiten die de mensheid beïnvloeden.

 

Prioriteit 1: Het opbouwen van kennis en de toegang tot onderwijs – Elk stel hersenen telt

Schrijfworkshops op 't Zwervel
Schrijfworkshops op ‘t Zwervel

Goed onderwijs is bepalend voor ieders ontwikkeling, maar teveel mensen zijn hiervan uitgesloten. Deze verspilde intelligentie van mannen, vrouwen, jongeren en kinderen is een ernstige vorm van (sociale) discriminatie en een enorme verspilling voor de samenleving.

Prioriteit 2: Ontwikkelen van een mensgerichte en economische visie die de aarde respecteert

In toenemende mate zorgen de huidige economische systemen voor een permanente staat van crisis voor mensen in extreme armoede. Het is voor hen nog moeilijker om te overleven zonder werk of zinvolle invulling van hun tijd. Wij willen samenwerken met mensen over de hele wereld die, afzonderlijk of in netwerken, bezig zijn met het verkennen van alternatieve economische modellen waarvan het doel is om het welzijn van gemeenschappen en de duurzaamheid van de leefomgeving te bevorderen.

trouverdessoutiens2-1300x530

Prioriteit 3: Ons organiseren voor mensenrechten en vrede

Het is niet langer mogelijk om te spreken van vrede zonder het geweld van armoede te erkennen. De bijdragen die de armsten leveren aan de bestrijding van geweld en het bouwen aan vrede moeten wij naar voren brengen. Beëindigen van extreme armoede is afhankelijk van bestuurlijke organisatie en maatschappelijk engagement in de samenleving.

Verenigde Naties

Met een grote delegatie onthulden wij in 1996 bij de VN in New York een monument ter herdenking van de slachtoffers van het geweld van armoede
Met een grote delegatie onthulden wij op 17 Oktober 1996 bij de VN in New York een monument ter herdenking van de slachtoffers van het geweld van armoede

De internationale beweging ATD Vierde Wereld heeft sinds 1991 de consultatieve status bij Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Al in 1970 kregen wij deze status bij UNESCO en UNICEF. Ook bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) staan wij geregistreerd als NGO en werken wij samen rond werk, inkomen en sociale zekerheid.

Dankzij de consultatieve status kunnen wij bij de Verenigde Naties deelnemen aan haar sessies en onze schriftelijke en mondelinge bijdragen leveren. Wij organiseren en nemen deel aan werkgroepen die o.a. tot doel hebben de universele verklaring van de Rechten van de Mens te toetsen aan de bestaansonzekerheden van bevolkingsgroepen die in extreme armoede leven.

Wij pleiten voor de erkenning dat mensen die in armoede leven ook verandering in gang kunnen zetten en daarvoor betekenisvolle kennis kunnen leveren. Ons team voor de internationale betrekkingen bij de Verenigde Naties, met kantoren in New York en Genève, streeft naar de deelname van mensen die in armoede leven in het werk van de Verenigde Naties. Door samen te werken met de VN-agentschappen en maatschappelijke organisaties, wil het VN-team invloed op de ontwikkeling van beleid, programma’s en agenda’s die het leven van mensen in armoede raken. Onze beleidsprioriteiten, gevormd door de VN-richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten zijn:

– uitroeiing van armoede;
– effectieve sociale bescherming;
– verschaffen van werkgelegenheid en fatsoenlijk werk;
– goed bestuur;
– deelname van de armsten bij evaluatie en ontwikkeling van nieuw beleid.

Naar een duurzame ontwikkeling die niemand achter laat.

Een team aan het werk tijdens een straatbibliotheek in een vluchtenlingenkamp in Bangui (CFA)
Een team aan het werk tijdens een straatbibliotheek in een vluchtelingenkamp in Bangui (CFA)

ATD Vierde Wereld maakte een evaluatie van begin 2011 tot eind 2013 om bij te dragen aan de evaluatie van de Millenniumdoelen gecoördineerd door de Verenigde Naties. Hier waren meer dan 2.000 mensen uit 22 landen bij betrokken. Een meerderheid van hen waren mensen die in armoede leven of in extreme armoede. De opname van een aantal ontwikkelde landen benadrukt het feit dat chronische armoede bestaat over de hele wereld. In 12 landen (België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Frankrijk, Guatemala, Haïti, Madagaskar, Mauritius, Peru, de Filipijnen en Polen) organiseerde ATD Vierde Wereld teams ontmoetingen met mensen die in extreme armoede leven. Deze dialogen waren gegrond in wederzijds vertrouwen opgebouwd over vele jaren van samenwerken. De deelnemers besproken ontwikkelingsvraagstukken in wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten. Gedurende zes maanden tot twee jaar, afhankelijk van het land, hebben de deelnemers ervaring op gedaan, hun zorgen geuit en gebouwd aan collectieve kennis die vervolgens in de VN ingebracht kon worden.
Daartoe houden onze teams in de VN zich bezig met een reeks van activiteiten, waaronder het bijeenroepen van werkgroepen, het inbrengen van voorstellen bij het opstellen van de duurzame ontwikkelingsdoelen tot 2030. Alle inspanningen richten zich op constructieve netwerken en samenwerkingsverbanden die een rechtvaardige en menswaardige toekomst voor iedereen tot doel hebben.

Het doel van ATD Vierde Wereld is om de voorwaarden te creëren voor de mensen die in armoede leven om hun kennis direct bijdragen ten aanzien van het beleid binnen de post-2015-agenda en de Sustainable Development Goals (SDGs). Voor mensen die in armoede leven wiens waardigheid voortdurend wordt geschonden als gevolg van de omstandigheden waarin ze leven, is het essentieel om de mensenrechten in de kern van de post-2015-agenda te waarborgen.

Elk jaar is ATD Vierde Wereld de gastheer van de officiële herdenkingen van de Internationale Dag voor de uitbanning van extreme armoede op 17 oktober op het terrein van de VN in New York en Genève.

Leidende beginselen (Guiding Priniciples) van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

klok

De goedkeuring van de Leidende beginselen van de Mensenrechtenraad in 2012 was een belangrijke overwinning in de strijd om extreme armoede te beëindigen. Deze beginselen erkennen dat extreme armoede niet alleen een kwestie is van gebrek aan inkomsten. De principes geven duidelijk maatregelen aan die overheden en andere relevante actoren moet nemen om ervoor te zorgen dat alle mensen in staat zijn om hun mensenrechten te genieten, en daardoor extreme armoede uit te bannen.

ATD Vierde Wereld werkte samen met onze partners om dit belangrijke document te voltooien. De volgende stap in ons werk was om deze principes te vertalen in de taal die iedereen kan begrijpen en om acties op lokaal niveau die groepen samen te werken met mensen in armoede op zijn plaats kan zetten te suggereren. In samenwerking met een groep van tien internationale niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied niveau, hebben we een implementatie handboek over de Guiding Principles ontwikkeld.

De Guiding Principles on Extreme Poverty and HumanRights http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx  zijn in consensus aangenomen. Deze zijn als volgt verwoord in het eindrapport:

“Het bestrijden van extreme armoede is niet alleen een morele verplichting van de lidstaten, maar ook een legale verplichting in samenhang met de internationale wetgeving t.a.v. de Mensenrechten.”

“Niet alleen is bij extreme armoede sprake van schendingen van een hele reeks van politieke, economische, sociale en culturele rechten, maar mensen die in armoede leven wordt ook regelmatig hun recht op waardigheid en gelijkheid onthouden.”

De aanbeveling die hieruit volgt:

“Alle politiek moet erop gericht zijn om mensen die armoede meemaken te behandelen als vrij en autonoom. Deze politiek moet gebaseerd zijn op de erkenning van de rechten van deze mensen om hun eigen beslissingen te nemen en moet hen de gelegenheid geven om hun eigen capaciteiten te ontdekken, hun oordeel te vormen over wat waardigheid is en hun inbreng te hebben in beslissingen die hun eigen leven aangaan.”

Ontwikkelingsdoelen na 2015

In het hart van het werk van ATD Vierde Wereld is het mandaat om bij te dragen tot de verwezenlijking van een werkelijk duurzame en inclusieve internationale ontwikkelingsagenda die een positieve invloed heeft op het leven van de mensen die het meest gemarginaliseerde zijn en geconfronteerd worden met extreme armoede. Een stem geven aan de mensen die geen stem hebben.

goals
Eerste doel “Eradicate extreme poverty and hunger” (Armoede en honger uitroeien)

Ons recente participatieve onderzoek met mensen die in armoede leven – Challenge 2015, naar duurzame ontwikkeling, die niemand achter laat – richt zich op het verbeteren van integratie en non-discriminatie, participatie, mensenrechten, waardigheid, verantwoording en transparantie in het werk van de Verenigde Naties.