Vierde Wereld Forum

De Vierde Wereld Forumdagen

imagesMensen die armoede in hun leven kennen, medestanders en partners, al dan niet verenigd in lokale groepen, worden aangemoedigd om deel te nemen aan de Vierde Wereld Forumdagen.

De Forumdagen zijn bedoeld om, uitgaand van inzichten en ervaringen van mensen in langdurige armoede, een gezamenlijke kennis en actie uit te bouwen. Gedurende meerdere dagen aaneen komen 15-20 personen samen om hun visie gezamenlijk te ontwikkelen. Een eigen denken, het gedachtengoed van ATD en de ontwikkelingen in de samenleving worden nader bekeken. Op de laatste dag nodigen we mensen uit die ATD nog niet goed kennen en die we bij onze strijd voor menswaardigheid en mensenrechten willen betrekken.

Wil jij meedoen ? Mail ons: tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl

Nadere uitleg:

fotos niek camera 083
Het Forum: Een plaats waar identiteit tot stand komt.
Het Forum brengt mensen bijeen die eenzelfde ervaring hebben van uitgesloten zijn als gevolg van armoede. Door het delen van diepgaande ervaringen ontstaat er zelfrespect en trots.

“Om in de toekomst te kunnen vechten voor wat we waard zijn, moeten we onze ervaringen delen en vechten als een muur naar de maatschappij en haar leren dat wij er ook nog zijn, anders zakken we nog verder weg. Wij moeten laten zien wie we zijn, hoe we zijn. Dat we voor elkaar opkomen en ons niet hoeven te schamen voor wat we zijn…”

Het Forum: Een volksuniversiteit.
Een plaats om te denken, zich uit te spreken. Het gaat niet om het praten op zich, om “iets” te vertellen, het gaat om een serieuze inhoud. Dat gebeurt door lokale voorbereiding, uitwisseling met anderen en het schrijven van verslagen.

fotos niek camera 582

Het Forum: Een plaats van dialoog.
Tijdens het Forum gaan mensen in armoede in dialoog met anderen; een uitgenodigde gast in verband met het thema, belangstellenden, medestanders van de beweging. De kennis van mensen in armoede moet gekend worden en deze kennis moet zich “kruisen” met kennis van andere mensen en praktijken. Het Forum is daardoor geen exclusieve groep van mensen in armoede.

“Het gaat om de herkenning en de erkenning. Door naar elkaar te luisteren krijgen de mensen die in armoede zitten een stem. Pas dan kun je uit de schaamte komen en kun je begrijpen dat je niet de enige bent die armoede meemaakt.”

Het Forum: Een plaats die vormt om zelf actief te kunnen worden.
Het Forum is niet bedoeld om alleen maar gezelligheid en kennis te komen “halen”. Het is de bedoeling om samen kracht te verzamelen om in beweging te komen, om andere mensen op te zoeken en uit te nodigen voor bijeenkomsten, om met de schoolleiding te durven praten, om op te komen voor mensen die onwaardig behandeld worden, om actief meewerken aan de uitbouw van de Vierde wereldbeweging.

2012-03-10-Vierde Wereld Forum (101)Johan T

“Mensen van wie nu de stem ontbreekt moeten vertegenwoordigd zijn in overheidsbeleid en beleid van instanties. Zonder hen is het onmogelijk om de schaamte en de wanhoop te herkennen.”
Voorbeelden van onderwerpen die tijdens het Forum zijn uitgediept of waar verder aan wordt doorgewerkt:
– rond ervaringsdeskundigheid van mensen die armoede kennen. Deze training hebben wij in samenwerking met het Ubuntuhuis in Utrecht en de Stichting de Link verzorgd.

‘Maar op een gegeven moment moet je uit dat kleine groepje…uit dat praten over problemen, want anders blijf je hangen. Dus moet je eruit, moet je andere mensen aan gaan spreken, ook mensen die geen armoede kennen in hun leven, om hen te zeggen: “Kijk eens wat er om je heen gebeurt! Je moet bruggen gaan slaan, mensen gaan wakker schudden en dan worden er deuren op een kier gezet. Maar daarvoor moet je ook dingen organiseren waarbij je mensen kunt uitnodigen.’ A. uit Deventer.

– rond de schaamte en de angst die speelt bij mensen die zich afzonderen en het idee hebben geen deel uit te maken van onze samenleving of de gemeenschap in de wijk waar zij leven.

2013-08-1 Eigen Kracht Grada en Hillie

‘Armoede beperkt je om anderen te ontmoeten. Je nodigt de ander niet uit omdat je niets aan te bieden hebt. Wat doe je als je zoontje met het buurjongetje naar een tropisch zwemparadijs wil? Het gaat ook om merkkleding, om vakantie… Armoede maakt mensen ziek, torenhoge schulden, spullen die kapot gaan. Mensen gaan zich met je leven bemoeien.’ J. uit Den Haag.

– rond het leren luisteren naar de voorstellen van mensen die armoede in hun leven kennen en hoe deze te realiseren – bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met medeburgers en de lokale politiek in samenwerking met andere organisaties zoals het Annahuis in Breda

‘Het is belangrijk dat er in de buurten regelmatig bijeen wordt gekomen, dan is het ook eenvoudiger om mensen te betrekken bij het vinden van oplossingen…voor zichzelf maar ook voor buurtgenoten.’ W. uit Amersfoort.

DSC_4803

– rond de organisatie van lunchbijeenkomsten en debatavonden zoals dat in samenwerking met Prota met deelname van ambtenaren van de gemeente Oss is gebeurt ter voorkoming van belangrijke zaken die in onze wijken spelen, zoals de mislukte besluitvorming en uit de hand lopende protesten bij het vluchtelingendebat.

– rond langdurige engagementen; hoe je het vol kunt houden en elkaar kunt blijven ondersteunen.

– rond het op zoek gaan in je buurt naar de mensen die geen stem maar wel ideeën hebben.

‘Er is niets mooier dan een ander te verheffen…het beste uit de ander te halen. Je bent pas een winnaar als iedereen meedoet. Als je zelf winnaar bent dan moet je op jouw beurt de ander een winnaar maken.’ G. uit Utrecht.

Ook andere, bredere thema’s worden uitgewerkt, bijvoorbeeld verdieping van artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of ten aanzien van het amenderen van de Nederlandse Grondwet op uitnodiging van het College van de Rechten van de Mens met als doel armoede en uitsluiting als grond voor sociale discriminatie toe te voegen aan Artikel 1 van de Grondwet.

‘Als mens kan ik niet toelaten hoe dagelijks de Rechten van de Mens geschonden worden. Als mensenrechtenactivist doe ik het op mijn manier. Dagelijks steun ik mensen ‘terug’ in hun kracht al is het voor 5 minuten. Ik kan wel groter denken, maar het dagelijks leven telt ook mee. Als ik de anderen niet zou steunen dan zou ik een leegte voelen.’ J. uit Breda.

fotos niek camera 127
Een kern van zo’n 30 tot 40 vaste deelnemers nam in 2015 deel aan deze Forumdagen die een open karakter hebben en zo verwelkomen wij jaarlijks een gelijk aantal nieuwe deelnemers die zich willen vormen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Een jaarlijkse ontmoetingsdag richt zich tot zo’n 100 mensen die zich willen informeren over hoe zij actief kunnen worden in hun buurt of stad.

fotos niek camera 173

Een belangrijk onderdeel van de Forumdagen vormen de workshops rond de onderwerpen die in het Forum worden besproken. Kunstenaars of andere in creativiteit kundige mensen delen hierbij hun kennis met de deelnemers en helpen hen om zich ook d.m.v. tekenen, zang, theater, schrijven, e.d. uit te drukken.

Wat willen we hiermee bereiken?
* dat deelnemers leren in een groep het woord te nemen en zich te durven uiten.
* dat mensen met en zonder ervaring in armoede elkaar leren begrijpen en samen nieuwe kennis opbouwen.
* dat de ervaring van uitgesloten en miskend te zijn, wordt omgebogen naar de ervaring om zich erkend en betrokken te voelen.
* dat het Forum ertoe bijdraagt dat deelnemers in het dagelijks leven meer voor henzelf of anderen opkomen en dat zij met gemakkelijker acties ondernemen om situaties te verbeteren in de wijk, op school, in contacten met instanties, enz.
* dat de kennis die uit het Forum komt leden van ATD Vierde Wereld helpt om mensen die in extreme armoede leven te vertegenwoordigen in publieke debatten, bij instanties, overheden en in publicaties.
“Wij hebben, de wanhoop, de schaamte en het onrecht van armoede en uitsluiting moeten ervaren. Wij moeten de risico’s hierop voor onze kinderen en toekomstige generaties met heel ons hart en al onze krachten uitbannen.”
Wil jij meedoen of meer weten? Mail ons: tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl