Vierde Wereld Dialoog

De Vierde Wereld Dialoogdagen

imagesMensen die armoede in hun leven kennen, medestanders en partners, al dan niet verenigd in lokale groepen, worden aangemoedigd om deel te nemen aan de Vierde Wereld Dialoogdagen.

De dialoogdagen zijn bedoeld om, uitgaand van inzichten en ervaringen van mensen in langdurige armoede, een gezamenlijke kennis en actie uit te bouwen. Gedurende één of meerdere dagen aaneen komen 15-20 personen samen om hun visie gezamenlijk te ontwikkelen. Een eigen denken, het gedachtengoed van ATD en de ontwikkelingen in de samenleving worden nader bekeken. Op de laatste dag nodigen we mensen uit die ATD nog niet goed kennen en die we bij onze strijd voor menswaardigheid en mensenrechten willen betrekken.

Wil jij meedoen ? Mail ons: tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl

Nadere uitleg:

fotos niek camera 083
De Vierde Werelddialoog: een plaats waar identiteit tot stand komt.
Een burgerdialoog brengt op de eerste plaats mensen bijeen die eenzelfde ervaring hebben van uitgesloten zijn als gevolg van armoede. Door het delen van diepgaande ervaringen ontstaat er zelfrespect en trots.

“Om in de toekomst te kunnen vechten voor wat we waard zijn, moeten we onze ervaringen delen en vechten als een muur naar de maatschappij en haar leren dat wij er ook nog zijn, anders zakken we nog verder weg. Wij moeten laten zien wie we zijn, hoe we zijn. Dat we voor elkaar opkomen en ons niet hoeven te schamen voor wat we zijn…”

Als mensen ervaren dat wat zij meemaken niet alleen iets van hen individueel is, maar een collectieve ervaring van een hele groep, kunnen zij zich sterker voelen hierover ook in gesprek te gaan met mensen die deze ervaringen van armoede en uitsluiting niet kennen en meemaken.

De Vierde Werelddialoog: een volksuniversiteit.
Een plaats om te denken, zich uit te spreken. Het gaat niet om het praten op zich, om “iets” te vertellen, het gaat om een serieuze inhoud. Dat gebeurt door lokale voorbereiding, uitwisseling met anderen en het schrijven van verslagen. Mensen met ervaring in aanhoudende, schrijnende armoede kunnen óók, juist vanwege die ervaring, bijdragen aan voorstellen voor verbetering van onze samenleving. Zij hebben hun eigen denken en intelligentie en zijn niet alleen ontvangers van hulp en steun.

fotos niek camera 582

Een burgerdialoog.
Tijdens de Vierde Werelddialoog gaan mensen in armoede in dialoog met anderen; een uitgenodigde gast in verband met het thema, belangstellenden, medestanders van de beweging. De kennis van mensen in armoede moet gekend worden en deze kennis moet zich “kruisen” met kennis van andere mensen en praktijken. De Vierde Werelddialoog is daardoor geen exclusieve groep van mensen in armoede.

“Het gaat om de herkenning en de erkenning. Door naar elkaar te luisteren krijgen de mensen die in armoede zitten een stem. Pas dan kun je uit de schaamte komen en kun je begrijpen dat je niet de enige bent die armoede meemaakt.”

Een burgerdialoog: plaats die vormt om zelf actief te kunnen worden.
De Vierde Wereld dialoogdagen zijn niet bedoeld om alleen maar gezelligheid en kennis te komen “halen”. Het is de bedoeling om samen kracht te verzamelen om in beweging te komen, om andere mensen op te zoeken en uit te nodigen voor bijeenkomsten, om met de schoolleiding te durven praten, om op te komen voor mensen die onwaardig behandeld worden, om een collectieve boodschap naar buiten te brengen, om actief mee te werken aan de uitbouw van de internationale beweging ATD Vierde Wereld.

2012-03-10-Vierde Wereld Forum (101)Johan T

“Mensen van wie nu de stem ontbreekt moeten vertegenwoordigd zijn in overheidsbeleid en beleid van instanties. Zonder hen is het onmogelijk om de schaamte en de wanhoop te herkennen.”

Thema’s van de laatste Vierde Wereld Dialoogdagen:

  • Recht op bescherming van het gezinsleven – In 2021 komen we meerdere malen bijeen rond het meerjaren-proces van meewerken aan een publicatie over dit thema. Er is ook een internationale werkgroep “Familie”, waarin verschillende projecten worden besproken om van elkaar te leren.
  • Het systeem veranderen; wat kunnen we zelf doen? – Zomer 2021 was er een driedaagse ontmoeting tussen mensen van verschillende achtergronden. We spraken over de waardigheidscirkel https://www.uvh.nl/waardigheidscirkel en hoe we elk verschillend tegen de wereld aankijken. Om iets te veranderen moeten we de ander eerst leren begrijpen via persoonlijke ontmoetingen.

‘Maar op een gegeven moment moet je uit dat kleine groepje…uit dat praten over problemen, want anders blijf je hangen. Dus moet je eruit, moet je andere mensen aan gaan spreken, ook mensen die geen armoede kennen in hun leven, om hen te zeggen: “Kijk eens wat er om je heen gebeurt! Je moet bruggen gaan slaan, mensen gaan wakker schudden en dan worden er deuren op een kier gezet. Maar daarvoor moet je ook dingen organiseren waarbij je mensen kunt uitnodigen.’ A. uit Deventer.

Voorafgaande jaren is er gewerkt aan thema’s als: spookburgerschap (inschrijving BRP), welke steun helpt verder, buren en buurtbewoners, moed geven aan jongeren, kinderen (vrede en geweld).

2013-08-1 Eigen Kracht Grada en Hillie

‘Armoede beperkt je om anderen te ontmoeten. Je nodigt de ander niet uit omdat je niets aan te bieden hebt. Wat doe je als je zoontje met het buurjongetje naar een tropisch zwemparadijs wil? Het gaat ook om merkkleding, om vakantie… Armoede maakt mensen ziek, torenhoge schulden, spullen die kapot gaan. Mensen gaan zich met je leven bemoeien.’ J. uit Den Haag.

‘Het is belangrijk dat er in de buurten regelmatig bijeen wordt gekomen, dan is het ook eenvoudiger om mensen te betrekken bij het vinden van oplossingen…voor zichzelf maar ook voor buurtgenoten.’ W. uit Amersfoort.

DSC_4803

‘Er is niets mooier dan een ander te verheffen…het beste uit de ander te halen. Je bent pas een winnaar als iedereen meedoet. Als je zelf winnaar bent dan moet je op jouw beurt de ander een winnaar maken.’ G. uit Utrecht.

Ook andere, bredere thema’s werden uitgewerkt, bijvoorbeeld verdieping van artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of ten aanzien van het amenderen van de Nederlandse Grondwet op uitnodiging van het College van de Rechten van de Mens met als doel armoede en uitsluiting als grond voor sociale discriminatie toe te voegen aan Artikel 1 van de Grondwet. https://mensenrechten.nl/nl/armoede

‘Als mens kan ik niet toelaten hoe dagelijks de Rechten van de Mens geschonden worden. Als mensenrechtenactivist doe ik het op mijn manier. Dagelijks steun ik mensen ‘terug’ in hun kracht al is het voor 5 minuten. Ik kan wel groter denken, maar het dagelijks leven telt ook mee. Als ik de anderen niet zou steunen dan zou ik een leegte voelen.’ J. uit Breda.

fotos niek camera 127fotos niek camera 173

Een belangrijk onderdeel van de dialoogdagen vormen de workshops rond de onderwerpen die worden besproken. Kunstenaars of andere creatieve mensen delen hierbij hun kennis en helpen de deelnemers om zich ook d.m.v. tekenen, zang, theater, schrijven, e.d. uit te drukken.

Wat willen we hiermee bereiken?
* dat deelnemers leren in een groep het woord te nemen en zich te durven uiten.
* dat mensen met en zonder ervaring in armoede elkaar leren begrijpen en samen nieuwe kennis opbouwen.
* dat de ervaring van uitgesloten en miskend te zijn, wordt omgebogen naar de ervaring om zich erkend en betrokken te voelen.
* er toe bijdragen dat deelnemers in het dagelijks leven meer voor henzelf of anderen opkomen en dat zij met gemakkelijker acties ondernemen om situaties te verbeteren in de wijk, op school, in contacten met instanties, enz.
* dat de kennis die naar boven komt, leden van ATD Vierde Wereld helpt om mensen die in extreme armoede leven te vertegenwoordigen in publieke debatten, bij instanties, overheden en in publicaties.
“Wij hebben, de wanhoop, de schaamte en het onrecht van armoede en uitsluiting moeten ervaren. Wij moeten de risico’s hierop voor onze kinderen en toekomstige generaties met heel ons hart en al onze krachten uitbannen.”
Wil jij meedoen of meer weten? Mail ons: tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl