2014 Anti-armoedepolitiek

Aktie: De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA volgt de politieke ontwikkelingen op de terreinen van sociale zekerheid, armoede, schuldenproblematiek en zorg aandachtig. We vinden het van groot belang dat, juist in economisch zware tijden, beleidskeuzen worden gemaakt waardoor armoede en ongelijkheid niet verder toenemen, maar juist afnemen. De werkgroep doet in een zevental punten voorstellen voor verbetering van het anti-armoedebeleid. Die hebben we onder de aandacht gebracht van de Kamerfracties van de politieke partijen, de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister en staatssecretaris. (september 2013)

Participatie vraagt om toerusting: Volgens het kabinet Rutte gaan we naar een participatiesamenleving toe, waarin iedereen moet kunnen meedoen. Daarvoor zijn natuurlijk voorzieningen en instrumenten nodig, waardoor iedereen toegerust is om mee te doen. Het is de taak van de overheid om hiervoor te zorgen.

Een toegankelijke overheid: Hanteer bij de gemeenten in de uitvoering een één-loket-systeem waar zowel informatie wordt gegeven over sociale zekerheid, toeslagen en terugvorderingen, als goed wordt geïnventariseerd wat de vragen zijn. Hanteer daarbij een één-loket-aanvraagformulier, zodat mensen niet telkens en opnieuw van alles en nog wat moeten invullen.
Maak bij de toenemende tendens om het contact met de burgers te digitaliseren (b.v. bij de aanvragen voor ondersteuning, bijstand en andere uitkeringen) een duidelijke en herkenbare combinatie met directe lokethulp voor die mensen die duidelijk geen kennis hebben van het gebruik van digitale middelen. Het gebruik van veel moeilijke woorden, lange formulieren, bureaucratie, afstandelijke bejegening, lange wachtlijsten en slechte communicatie moet op alle fronten tegengegaan worden.

Fraudewet: De bejegening van mensen met een uitkering moet worden verbeterd. Er is sprake van een toenemend wantrouwen ten opzichte van de burger die zich wendt tot de overheid. Een  verdere verslechtering in de benadering van deze mensen is de in december 2012 aangenomen en in juli in uitvoering gekomen ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid sociale zekerheidswetgeving’ ofwel de ‘Fraudewet’. Sociale dienst en inspecties kunnen huisbezoek bij mensen afdwingen zonder voorafgaande aankondiging en zonder toestemming van de burgers de woning betreden en doorzoeken. Bij verdachten van andere ‘vergrijpen’ is tenminste nog een huiszoekingsbevel nodig en zijn mensen onschuldig tot het tegendeel is bewezen. De wet zal ook de schuldenproblematiek verergeren. Het is beter om deze fraudewet zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.

Schulden en beslagleggingen; Het is verheugend dat er een beslagregister komt. Het is belangrijk dat de beslagvrije ruimte voor mensen met schulden gerespecteerd blijft, juist en met name door de overheid. Het komt teveel voor dat juist in naam van de overheid mensen tot onder de beslagvrije voet aangeslagen worden voor boetes en of schuldaflossing. Handhaving van het gebruik van het beslagregister is nodig!

Toeslagen: Ga bij een nieuwe bezuinigingsronde de fraudegevoelige manier van het toekennen van toeslagen veranderen. Hanteer bijvoorbeeld in plaats van een zorgtoeslag een inkomensafhankelijke zorgpremie en voer die zo spoedig mogelijk in. Hanteer in plaats van andere toeslagen rond huur, kinderen en arbeid een negatieve inkomstenbelasting, waarvan de inkomensgrenzen glijdend zijn opgesteld. Lage inkomens krijgen zo geld terug, middeninkomens krijgen belastingkorting en na een bepaalde inkomensgrens is het toeslagsysteem afgerond.

Rijken meer laten bijdragen; Voer een miljonairsbelasting van € 50.000 in en een hogere belastingbijdrage voor de hoge inkomens en beperk de aftrekmogelijkheden voor deze groepen.

Noodfondsen: Elke gemeente zou moeten bijdragen aan een noodfonds, dat gezamenlijk met kerken en private partijen of bedrijven wordt opgezet, en dat een beleidsvrijheid heeft om mensen in nood te helpen. Met name door de langere wachttijden en langzame manier van toewijzen van voorschotten komen mensen steeds vaker in de problemen.

Bron: Voorstellen : www.armekant-eva.nl/projecten/armoedeonderzoek.html