2014 Armenzorg kerken:

Def.: Van oudsher waren de kerkelijke instellingen, de adel en particuliere instellingen hoofdverantwoordelijk voor de armenzorg. Dat gebeurde op basis van liefdadigheid. We moeten dan bijvoorbeeld denken aan Hofjes. Ook bekend zijn in dit verband de katholieke Sint-Vincentiusvereniging, vernoemd naar de Heilige Vincentius a Paulo en, in Nederland, de protestantse Maatschappij van Welstand. Kritiek op dit soort liefdadigheid hield in dat het soms om een paternalistische verhouding met de van zorg afhankelijke mensen ging. De christelijke armenzorg wordt caritas genoemd. In Nederland zijn ook groeperingen als het Leger des Heils, de Odd Fellows en de Vrijmetselarij bij de armenzorg betrokken. Thans wordt de armenzorg voornamelijk behartigd door de overheid, kerkelijke instellingen en particulieren.

Bron : Wikipedia

Opinie: ‘De armenzorg van de kerk moet steeds bijspringen of geld lenen.’ (NvJ verslag Kennisdeling ATD 140108)