2014 Cliëntenraad (Landelijk)

Uitleg: Wie zijn wij? Met de komst van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is ook op landelijk niveau cliëntenparticipatie op het terrein van de sociale zekerheid
(werk en inkomen) geregeld. Cliënten zijn officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.

De missie van de Landelijke Cliëntenraad is: Het versterken van de positie van individuele cliënten. In het beleid van overheid en uitvoeringsorganisaties moet de cliënt werkelijk centraal komen te staan zodat de cliënt zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Deze missie vertaalt zich in twee kernactiviteiten: 1. Collectieve belangenbehartiging; 2. Bevorderen cliëntenparticipatie.

Bevorderen van cliëntenparticipatie betekent onder andere dat de Landelijke Cliëntenraad (LCR) overzicht bewaart op vormgeving en realisatie van cliëntenparticipatie. De LCR doet aanbevelingen over de gewenste vormgeving van cliënten participatie.De LCR treedt niet in de plaats van de cliëntenraden bij UWV, SVB en gemeenten. Alles wat decentraal kan gebeuren, moet daar ook plaats vinden.

Bron: http://www.landelijkeclientenraad.nl

Aktie cliëntenraad (landelijk) 14 jan 2014: LCR in Ronde Tafelgesprek: participatie lukt niet, bezuiniging wel. Met Tien verbeteringen voor de Participatiewet en de gevolgen van de Participatiewet vertaald in casussen biedt de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een stevige inbreng voor het Ronde Tafelgesprek over de Participatiewet in de Tweede Kamer. Enige ‘positieve’ effect van de wet is dat de bezuinigingsdoelstelling wel wordt behaald, maar van participatie zal geen sprake zijn.

Systeemfouten : De LCR verdiept zich vanaf het eerste moment in de voorstellen voor de Participatiewet. Op zich is het uitgangspunt ‘Iedereen die kan werken aan het werk’ prima. In de uitwerking van de Participatiewet signaleert de LCR systeemfouten die, gecombineerd met de taakstellingen, leiden tot een ondoelmatige wet.

De gevolgen

– De gewenste verhoging van de arbeidsparticipatie blijft uit.
– Mensen worden alleen in hun inkomenszekerheid getroffen.
– Mensen met een beperking moeten onderling concurreren op de arbeidsmarkt .
– Instrumenten voor participatie op de arbeidsmarkt zijn niet gegarandeerd.
– Gezonde prikkels voor werkgevers blijven uit.

Het enige ‘positieve’ aspect is, voor zover de LCR kan bepalen, dat de bezuinigingsdoelstelling wordt behaald. (http://www.landelijkeclientenraad.nl)

Vraag: Vroeger waren er cliëntenraden, een tegenpartij voor de gemeente. Deze cliëntenraden zijn opgegaan in de WMO raad (vertegenwoordigers van UWV, MW, gemeente én cliënten), in elk geval in Oss. Is de inspraak nu verdwenen? (JvdB Kennisdeling ATD 140108)

Ervaring: “In de cliëntenraad van de WWB zaten vertegenwoordigers van cliënten samen met vertegenwoordigers van instellingen die vaak beter geschoold zijn op de agendapunten, dan zij, ook kwamen de stukken pas een week of paar dagen voor de bijeenkomst, zodat we de vergaderingen niet goed konden voorbereiden.”

Bron: AvE Kennisdeling ATD 140108