2014 Europees Comité voor Sociale Rechten

Def: Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) controleert of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. Het comité bestaat uit vijftien onafhankelijke, onpartijdige leden gekozen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Een zittingsperiode van een comité duurt zes jaar en mag maximaal één keer verlengd worden. De aangesloten staten moeten één keer per jaar een rapport maken waarin staat hoe ze (enkele van) de voorschriften in de praktijk brengen.

Aktie: De Raad van Kerken in Nederland heeft een klacht ingediend bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten: De Nederlandse Staat garandeert te weinig de basisrechten van vreemdelingen (onderdak, voedsel, werk …)

Reaktie: “Het Comité roept de Nederlandse staat daarom nu al op om “alle mogelijke maatregelen te nemen met het oog op het vermijden van ernstige, onherstelbare schade aan de lichamelijke integriteit van personen die het risico lopen verstoken te blijven van onderdak, voeding en kleding”. Het comité spreekt daarbij expliciet van “een gecoördineerde aanpak op nationaal en gemeentelijk niveau” om ervoor te zorgen dat in de basisbehoeften wordt voorzien. Alle betrokken publieke instellingen dienen van deze beslissing op de hoogte te worden gebracht. Op de onderliggende collectieve klacht zal naar verwachting over vier maanden een definitieve uitspraak komen van het ECSR.”

Bron: www.raadvankerken.nl