2014 Europees Sociaal Handvest:

Def: Het Europees Sociaal Handvest (ESH) is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het ondertekend hebben en in 1961 opgesteld. Via een overkoepelend mechanisme wordt maximale naleving gegarandeerd. Niettemin zijn de meeste artikelen als aanbevelingen of streefdoel geformuleerd, niet als bindende voorschriften. Nederland stemde in 2004 in met de laatste versie van het ESH. (Wikipedia)

Uitleg: Juridisch instrument van de Raad van Europa, waarin sociale rechten van de Europese burgers zijn vastgelegd; de rechten bieden sociale bescherming op alle aspecten van het dagelijks leven, zoals huisvesting, gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid.

Bron: Wikipedia