2014 Vluchteling

Def: Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. In Nederland krijgt hij een asielvergunning en de garantie dat hij niet wordt teruggestuurd naar zijn eigen land. Verder krijgt hij een aantal bijzondere rechten, zoals toegang tot de arbeidsmarkt. Dat stelt hem in staat een nieuw bestaan op te bouwen.

Vluchtelingen hebben vaak een laag inkomen. Voor ongeveer eenderde van de huishoudens is dat onder het sociaal minimum. Vluchtelingen zijn oververtegenwoordigd in de laagste inkomenscategorieën. Ze zijn vaak afhankelijk van de bijstand of inkomsten uit laagbetaald werk. Vluchtelingen hebben vaak extra uitgaven die komen kijken bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Bron: Vluchtelingenwerk NL