2014 Zorg

Uitleg : Historisch gezien zijn veel organisaties op het terrein van zorg voortgekomen uit het hart van de christelijke traditie, velen hebben hun oorsprong binnen een van de kerkelijke stromingen in Nederland. Barmhartigheid was en is een kernwaarde. De meeste organisaties zijn ondertussen los komen te staan van de kerkelijke organisaties. Ontkerkelijking, professionalisering en verandering van de financiering speelden daarin een rol. De totale kosten van de zorg zullen in de komende jaren naar verwachting toenemen, onder andere door de vergrijzing en de toenemende behoefte aan zorg. Maar ook door de kosten van nieuwe technologieën. De politiek probeert de kosten te drukken door de toegang tot zorg te beperken, te bezuinigen op de kosten, de zorgpremies te verhogen en de eigen bijdragen te verhogen. Maatregelen die vaak juist degenen treffen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en met een (zeer) klein inkomen rond moeten komen.

Via het pastoraat en diaconaat komen kerken in contact met mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Daarom ondersteunen kerken de vele initiatieven voor kwetsbare mensen. Kerken willen zich inzetten voor een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een langdurige beperking kunnen meedoen, bijvoorbeeld door goede vervoersmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.
Wmo. De Wmo heeft betrekking op het compenseren van beperkingen. De wet moet er juist voor zorgen dat mensen zolang mogelijk zelfstandig of in huiselijke kring kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen en mee kunnen doen aan het sociale verkeer.
Alle diaconale activiteiten die op een of andere wijze te maken hebben met hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen en zorg voor een inclusieve samenleving, vallen dus binnen het werkterrein van de Wmo.

Bron: Bijdrage NvJ Kennisdeling ATD januari 2014 Informatiemap Wmo – Kerk in Actie Pagina 22)

Bronnen:

* (SP Onderzoek juli 2013) Uitkeringsgerechtigden aan het woord; Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk Bureau SP juli 2013 Publicatie onder verantwoordelijkheid van SP Tweede Kamerfractie in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau SP