2014 Zorgplicht:

Def: De gemeente heeft ook de zorgplicht voor zijn inwoners op het gebied van welzijn en sociale zaken. Daaronder valt o.m. het uitvoeren van de WWB, IOAW en IOAZ. De betreffende dienst wordt bijvoorbeeld sociale dienst genoemd, of Dienst Werk en Inkomen, of Servicepunt Werk en Inkomen. UWV en de gemeentelijke sociale diensten worden aangeduid als ketenpartners in de sociale zekerheid. Ze voeren het Algemeen Keten Overleg (AKO). Er is voor wat betreft werklozen samenwerking, en in grotere gemeenten vaak gezamenlijke huisvesting, Werkplein genaamd. (Wikipedia)

Ervaring/Opinie: “De zorgplicht van gemeenten betreft het openbare gebied, gaat over wegenaanleg, straatverlichting, afval ophalen, e.d. Wat betreft het sociaal vangnet zijn heeft de gemeente compensatieplicht in de nieuwe WMO. Dat begrip heeft geen wettelijke betekenis. Het is een grijs gebied m.b.t. de basisrechten. Hetzelfde geldt voor het begrip “regiobinding.” De zorgplicht is uitbesteed naar het private domein: Woningcorporaties zijn aanspreekbaar op woningen. Ziekenhuizen op het gebied van gezondheid. Steeds meer wordt het individu als eerste zelf verantwoordelijk gesteld. Als hij hulp nodig heeft, moet hij die eerst in zijn omgeving gaan zoeken. Pas in laatste instantie mag je een beroep doen op de overheid en die beslist zelf of ze wel of niet helpt. We krijgen de komende jaren steeds complexere vragen.” (NvJ Verslag Kennisvergaring 140108)

Opinie: “We kunnen teruggrijpen op de definitie in het Wresinski rapport. Door afbraak van bestaansonzekerheden over lange periodes, kunnen mensen zelf niet de weg terugvinden. Mensen die in zo’n extreme situatie verkeren hebben hulp nodig om er weer uit te komen. Ligt daar niet juist de zorgplicht?”

Bron: N.T. Kennisdeling ATD 140108