2015 Algemeen geaccepteerde arbeid (WWB)

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u voldoen aan de arbeidsverplichtingen die beschreven staan in artikel 9 van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Samengevat noemt de wet volgende verplichtingen:

  1. Het naar vermogen verkrijgen en aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid. Met andere woorden: u moet zich maximaal inspannen om werk te verkrijgen en te aanvaarden dat past bij uw mogelijkheden. Algemeen geaccepteerde arbeid is werk dat algemeen maatschappelijk aanvaard is. Dat betekent dat het werk niet hoeft aan te sluiten bij uw opleiding en werkervaring. Het betekent ook werk waarbij u meer of minder uren  per week werkt dan u zou willen, of waarvoor u een lager salaris ontvangt dan bij een eerdere baan.

  2. Het geregistreerd staan als werkzoekende bij het UWV. U moet zich via www.werk.nl als werkzoekende inschrijven bij het UWV.

  3. Het gebruik maken van een door de Dienst aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen sociale activering. Oftewel: als de Dienst u ondersteuning aanbiedt om uw kansen op werk te vergroten, dan moet u daaraan meewerken.

  4. Het meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. Dat wil zeggen dat u mee moet werken als de Dienst uw mogelijkheden om te werken wil onderzoeken.

  5. Indien van toepassing het meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak om zo snel mogelijk werk of een opleiding te vinden. Dit geldt alleen als u jonger bent dan 27 jaar.

  6. Het naar vermogen door de Dienst opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat u, als tegenprestatie voor uw uitkering, werkzaamheden verricht die zinvol zijn voor de samenleving.

Uw casemanager bespreekt met u hoe wat al deze verplichtingen in uw geval precies betekenen. Het hangt ook van u persoonlijke situatie af hoeveel inzet er van u gevraagd wordt.

Ontheffing van arbeidsverplichtingen

In individuele gevallen kan de Dienst besluiten om een cliënt met een WWB-uitkering geen arbeidsverplichtingen op te leggen. Het kan daarbij gaan om de volgende omstandigheden:

  • Wanneer u voor 80% of meer arbeidsongeschikt verklaard bent,

  • Wanneer uw casemanager Participatie van de Dienst van mening is dat het door uw medische en/of sociale omstandigheden niet zinvol is om u arbeidsverplichtingen op te leggen.

Een ontheffing kan maximaal een jaar duren. Na de ontheffingsperiode onderzoekt de Dienst uw situatie opnieuw.

Bron : http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/werk-en-inkomen/herintreden/