2016 Basisinkomen: invoering in 4 jaar

Dit is een herzien plan en komt in de plaats van Basisinkomen: invoering in 4 jaar

Een basisinkomen van 1.600 netto voor iedereen is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van de banken. Het is het zoeken naar een politieke partij die dit huzarenstukje op zich durft te nemen. Geen enkel land heeft tot nu toe de moed gehad (de aandeelhouders van) de banken hun privilege van geldschepping af te nemen.

De Vrijzinnige Partij komt in haar berekeningen op een netto basisinkomen van 800 euro per maand voor 13,5 miljoen mensen (iedereen boven 18 jaar). Om dit te zonder extra kosten te kunnen realiseren wordt onder andere de hoge BTW van 21 naar 23% verhoogd en de lage BTW van 6 naar 7%. Daarnaast zijn tal van kosten van uitkeringsinstanties en re-integratie overbodig. Hierdoor kan 17,7 miljard euro per jaar bespaard worden.

Voor de invoering van een basisinkomen van 1.600 euro is vergeleken met bovenstaande berekening 129 miljard extra nodig. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de overheid miljarden moet lenen van de banken. De banken zorgen als enige instantie voor de geldcreatie en verstrekken dit geld dan als krediet aan Nederland.

Dit oude systeem kan vervangen worden met een waarbij de overheid de geldcreatie overneemt van de commerciële banken, maar dan zonder hiervoor rente te vragen. Een zogenaamde Vierde Macht (naast wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) zou dan de verantwoordelijkheid dragen en aan de kiezer hiervoor verantwoording moeten afleggen.

Het gevolg hiervan is dat in het eerste jaar van invoering van het basisinkomen van 1.600 netto er eenmalig een bedrag van 129 miljard gecreëerd moet worden door de overheid, zonder dat hierover ieder jaar rente verschuldigd is.

Deze 129 miljard wordt voornamelijk besteed en komt vroeg of laat in de vorm van belastingen weer terug in de overheidskas. De consumptie neemt dus toe, mensen zullen meer kunnen kopen, waardoor zowel meer BTW terugvloeit naar de staatskas als loonbelasting van de werknemers, meer vennootschapsbelasting van de bedrijven die hun omzet zien toenemen, enzovoort. Dit geeft dus een enorme impuls.

Op deze manier komt 129 miljard vrij voor 13,5 miljoen Nederlanders van boven de 18 jaar en dat is meer dan 10 miljard per maand.

Natuurlijk moeten er wel wat voorwaarden gesteld worden om te voorkomen dat de rest van de wereld ineens in NL wil gaan wonen, daarvoor geldt onder andere de eis dat iedere Nederlander pas recht op een basisinkomen heeft vanaf zijn 18e jaar of nadat hij hier 18 jaar heeft gewoond.

De invoering van een basisinkomen is bedoeld als een hulpmiddel in de overgang van de huidige schaarste-economie naar een overvloed-economie. Het basis-inkomen is dus geen doel op zich, of een soort ultiem streven. Het is slechts een tussenoplossing, die bij mensen het bewustzijn creëert dat een gelijke verdeling van goederen en inkomen een absolute voorwaarde is voor een gezonde samenleving.

Voorwaarden

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen:

1. Onvoorwaardelijk
Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

2. Vanaf 18 jaar
Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

3. Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

4. Geen uitkering, maar een grondrecht
Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

5. Financiering door geldcreatie door de overheid (zie hiervoor)

Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt daardoor de AOW te vervallen, maar natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen, zoals nu allerlei tegenprestaties aan een bijstandsuitkering gekoppeld zijn.

Het Basis Inkomen kan nooit los gezien worden van de hoogte van de woonlasten, voeding, scholing, medische zorg en andere huishoudelijke kosten. Vandaar dat deze op elkaar worden afgestemd. Zo zullen de hoogste huren steeds maximaal een bepaald deel van het basisinkomen mogen zijn. Datzelfde geldt voor ziektekosten en scholing. Daarnaast wordt de kredietverlening eveneens hierop afgestemd, doordat de beslagvrije voet gelijk wordt gesteld aan de hoogte van het Basis Inkomen. Dit zorgt er voor dat schuldeisers tot aan het bedrag van het Basis Inkomen niets kunnen opeisen  en dat geldverstrekkers geld zullen uitlenen op basis van inkomen dat bovenop het basisinkomen wordt verdiend. Dit zal een gezonde rem op de kredietverstrekking geven.

Vergeleken met de huidige situatie in NL zijn er enorm veel verbeteringen mogelijk door de invoering van een basisinkomen. Hieronder tref je een samenvatting van de voordelen aan van het Basis Inkomen.

Vergelijking

Vergelijking uitkering / basisinkomen
Huidige situatie Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,2 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 100.000 honger lijden. Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiële afhankelijkheid van partner Financiële onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is
Huisuitzettingen en honger met meer dan 2,5 miljoen mensen op of onder armoedegrens. Mensen worden actiever en gelukkiger (Lees meer)

Extra inkomen of vermogen

Iedereen is vrij naast het basisinkomen zo veel te verdienen als hij of zij wil. Of ondernemingen te starten. Steeds kan deze persoon op het basisinkomen, zijn of haar persoonlijk recht terugvallen. Dat betekent dat mensen zeker niet op hun lauweren zullen gaan rusten, maar juist gestimuleerd worden om een onderneming op te zetten of een baan te zoeken die bij hun interesses past. De extra inkomsten die dit oplevert bovenop het basisinkomen zijn natuurlijk wel belast met Inkomstenbelasting. Datzelfde geldt voor vermogens. Over de inkomsten hieruit moet nog steeds belasting worden betaald.

Rob Vellekoop, 1 januari 2017

Bron: http://delangemars.nl/basisinkomen-invoering-stapsgewijs-in-4-jaar/