2016 Kerken armoede onderzoek

Achtergrond Armoedeonderzoek

Het Armoedeonderzoek 2016 staat in een inmiddels stevige traditie: in 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 en 2013 kwamen rapporten uit. Daardoor zijn goede vergelijkingen in de tijd te maken en kunnen de kerken de vinger aan de pols houden van (kerkelijke inzet tegen) armoede in Nederland. Het gaat om onderzoek middels een breed uitgezette vragenlijst naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. Daarmee wordt inzicht verkregen in zowel de materiële als de immateriële hulp verleend aan individuen of via collectieve initiatieven.

De kerken vinden het van groot belang om in beeld te brengen hoe zij betrokken zijn bij hulpverlening aan mensen die financieel in de knel raken in onze samenleving. Plaatselijke kerken hebben daar zelf soms onvoldoende zicht op, terwijl het wel van groot belang is voor hun eigen beleid. Ook samenleving en politiek hebben vaak geen idee van de betrokkenheid van kerken. Diaconieën en parochiële caritas instellingen hebben sterker de vinger aan de pols van armoede en sociale noden dan zijzelf en anderen zich realiseren. Daar komen belangrijke signalen uit voort. Die moeten gezien worden; ze mogen niet onopgemerkt blijven.

Het onderzoek geeft antwoorden op vragen als: Hoeveel aanvragen om hulp zijn er geweest en welke bedragen zijn toegekend? Welke groepen uit de samenleving doen een beroep op het kerkelijk sociaal vangnet en wat waren de redenen om hulp te vragen? Wat doen diaconale organisaties aan praktische dienstverlening en belangenbehartiging om de groeiende armoede tegen te gaan?

Het resultaat en de conclusies van het onderzoek zullen leiden tot het doen van aanbevelingen voor zowel de landelijke als de lokale overheid en voor de kerken zelf. Eind oktober wordt het onderzoeksrapport van 2016 gepresenteerd.

Klik hier om het onderzoeksrapport van 2013 te downloaden.

Deelnemers

Het Armoedeonderzoek 2016 wordt zeer breed interkerkelijk gedragen. De participanten zijn: