2016 Kinderen armoede

Conferentie Kinderen in armoede d.d. 16 december 2015

Een impressie door Marion Braad en Eline Claessens

Benoit Hameleers opent de conferentie

Missie sociaal domein

Iedereen doet er toe en doet wat hij kan

Waar het nodig is ondersteunen we

Daar waar het kinderen betreft,

gaat het belang van het kind boven alles.”

Dit is een startpunt voor een brede samenwerking voor het tot stand komen van een kindpakket. Hoe dat er uit gaat zien?

Er werd een filmpje getoond over kinderen in armoede in Engeland

Een van de kinderen die aan het woord kwam zei: “Je moet een slecht karakter hebben om mensen hier te laten wonen.” Ze duidde op de wijk waarin zij leefde, of beter gezegd waarin zij met haar familie en anderen moesten zien te overleven. Het was een arme wijk met slechte woningen. De woningen hadden een meter voor gas en elektra die na het inwerpen van muntjes energie leverden. Had je geen geld dan zat je in de kou en in het donker. Soms hadden ze kaarsen, voor een beetje licht. Tegen de kou trokken ze veel laagjes over elkaar en zaten onder dekens. Een triest beeld dat zomaar ook ergens in Nederland opgenomen zou kunnen zijn.

Peter van Zutphen, wethouder van sociale zaken en welzijn, van de gemeente Heerlen, bevestigt dat er in Heerlen 2000 kinderen in armoede leven.

…“We willen een fundamentele aanpak realiseren om kinderen uit de armoede te halen.”…

…“We vinden dat de scholing van kinderen niet mag lijden onder, of afhankelijk zijn van de situatie van de ouders.”…

…“We vinden dat kinderen niet uit huis mogen worden geplaatst, ook als de ouders door armoede een foute keuze hebben gemaakt.”…

…“Kinderen mogen niet de dupe zijn van de oorzaak van armoede.”…

De gemeente Heerlen wil oplossingen zoeken voor hen die nu in armoede leven. Ze doet haar best.

…“Tot nu toe hebben we particuliere organisaties ingeroepen en leunen daar op.”…

Marc Dullaert, kinderombudsman, vindt dat we de krachten op de meest efficiënte manier moeten bundelen. Het risico om in armoede te vervallen is groter geworden en ook het langdurig in armoede blijven is groter geworden. In 2014 is de kinderarmoede in Nederland met 11.000 toegenomen tot 421.000 kinderen. Het zijn niet alleen de mensen in de bijstand of laaggeschoolde arbeiders, maar ook zzp- ers hebben het moeilijk, vaak zijn er schulden. Naast alleenstaande moeders, zijn het ook alleenstaande vaders die vaak een groter risico lopen in armoede terecht te komen. Er is ook steeds meer armoede bij allochtone gezinnen, zij maken weinig gebruik van voorliggende voorzieningen alsook van bijv. kledingbank of voedselbank.

Heerlen kent relatief weinig allochtonen.

Één aanmeldpunt is van belang. Men schaamt zich, voelt zich uitgesloten, geïsoleerd. Men wil niet steeds opnieuw zijn/haar/hun verhaal vertellen.

…“Het samenstellen van een kindpakket begint met het luisteren naar kinderen en jongeren die in armoede leven.”…

…“Betrek kinderen in een 1 op 1 gesprek.”…

…“Neem contact op met scholen, niet alleen voor signalering ( waar we teveel van verwachten)

…“Bouw een evaluatie in, ga op huisbezoek.”…

…“Deze mensen durven niet te dromen, kennen enkel korte termijn beleid. Toch vraag ik: Luister naar hun behoefte en dromen.”…

…“Kinderen moeten direct betrokken worden bij de zaken die hen direct aangaan.”…

…“Kinderen zijn niet alleen ontvangers van hulp maar kunnen ook zelf oplossingen aandragen en veranderingen teweeg brengen.”…

…“Het is belangrijk om de armoede uit het hoofd van een kind te halen.”…

Tof Thissen, directeur werkbedrijf en uitkeringsinstantie UWV, zegt dat om uit de armoede te komen alleen werken niet voldoende is, want er zijn heel veel laag betaalde banen die er voor zorgen dat mensen in de armode blijven. Er zijn ook veel ZZPers die onder het minimum inkomen leven. Het aantal NUGers (niet uitkeringsgerechtigden) groeit waardoor een armoede val ontstaat…

… “Het omzetten van de Wajonguitkering naar de participatiewet is verontrustend ( in Limburg 5400 jongeren dat is gemiddeld 11 % hoger dan in de rest van Nederland)”…

…“1 op 9 kinderen in Limburg leeft in armoede (¾ deel van hen heeft de basisschoolleeftijd)”…

…“Jongeren hier zijn 2 x zo vaak werkzoekend, hier is het hoogste aantal laag opgeleiden.”…

…“We moeten anders gaan denken.”…

…“Werken moet lonen.”…

… “We zijn niet klaar met alleen een kindpakket, we dienen hun ouders naar werk te leiden dat werkelijk loont.”…

…“We moeten inzien dat er soms een einde is aan schoolbaarheid? We moeten inzien dat we niet steeds hogere eisen dienen te stellen voor banen?”…

…“Participatiewet, wij zijn slechte dakdekkers in samenwerking. Doel WMO: 1 aanpak, 1 regisseur, maar wat is de rol van de Overheid. Er is nagelaten die rol opnieuw te definiëren. Wat heeft de Overheid de burger te bieden? Inzetten op kinderen ter voorkoming van reproductie nl. werkeloosheid. Daar heb je mensen voor nodig “De luui motte waal geholpe weere”….

Na de lunch worden de aanwezige vertegenwoordigers van de organisaties naar voren geroepen om te vertellen wie ze zijn en wat ze doen, waar ze voor staan.

Daarna wordt er nog wat tijd genomen om samen na te denken over hoe een kindpakket er zou moeten uitzien. Ondersteuning moet er komen, los van welke coalitie dan ook.

Wat ontbreekt? INHOUD!

Samenwerken, samen staan we sterker,(er is nu teveel versnippering, bedenk dat armoede vaak geen probleem an sich is. Er is een drempel voor vrijwilligersorganisaties, er is geen of te weinig zicht op wat de ander doet). Inzetten op preventie, zet een stap naar het gezin toe, kansen en mogelijkheden scheppen, onderliggende problemen zichtbaar maken. Luisteren naar kinderen/mensen in armoede, betrokkenheid van de burger vergroten, bewustwording, zijn enkele geluiden die als middelen ingezet kunnen worden.

Afgesloten wordt met de conclusie: Dat dit het begin is van een zoektocht naar oplossingen om armoede in Heerlen op te lossen.

Kunnen we opnieuw samenkomen over 1 jaar? Om stil te staan bij de regierol van de gemeente?

Deze dag vraagt dus om een vervolg.