2016 Verplichten beschut werk goed: zet puntjes op de i bij de uitvoering

Het plan is om de Participatiewet zo te veranderen dat gemeenten worden verplicht beschut werken te regelen. Staatssecretaris Klijnsma heeft de LCR om advies gevraagd over dit wetsvoorstel. De LCR is overwegend positief, maar vindt wel dat er bij de verdeling van het budget aandacht moet zijn aan de behoefte aan beschut werkplekken in de gemeente. Om te voorkomen dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid voeren, stelt de LCR voor het budget pas uit te keren als de beschut werkplek is gerealiseerd.

Transparantie

In 2048 moeten er structureel 30.000 beschut werkplekken zijn geregeld. Het lijkt de LCR verstandig om jaarlijks het aantal te realiseren plekken vast te leggen in een ministriële regeling, zodat duidelijk wordt of gemeenten aan hun verplichting hebben voldaan. Het voeren van een gemeentelijke transparante administratie is hierbij een voorwaarde.

Bij de verdeling van het budget voor beschut werkplekken moet volgens de LCR gekeken worden naar de behoefte. Als in een gemeente minder behoefte bestaat dan in de andere, dan moet de ene gemeente ook minder budget krijgen dan de andere.

Bezwaar en beroep

Andere belangrijke punten zijn de mogelijkheden voor bezwaar en beroep, (na elk UWV-advies moet de gemeente een beslissing afgeven zodat er bezwaar en beroep mogelijk wordt) verrekening van inkomsten uit werk met de uitkering én vooral goede voorlichting. De LCR stelt dat mensen informatie moeten krijgen over mogelijkheden van beschut werken, de mogelijkheid om zelf een indicatie aan te vragen, maar ook over de gevolgen voor hun uitkering. De voorlichting moet samen met belangenorganisaties van mensen met een beperking worden ontwikkeld, zodat de informatie goed aansluit bij de doelgroep.

http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Verplichten-beschut-werk-goed-zet-puntjes-op-de-i-bij-de-uitvoering