2016 Welvaart daalt door onvrede over wonen

Vaak wordt welvaart afgemeten aan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Door de Rabobank en de Universiteit Utrecht is in een recent onderzoek gekeken naar een breder begrip van welvaart. Daarbij kijken ze niet alleen naar inkomen, maar ook naar gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid én wonen.

Tevredenheid over wonen in Nederland 2002-2015, uit het welvaartsonderzoek van Rabobank en de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers komen tot de interessante conclusie dat de groei van het BBP en de groei van de indicator voor brede welvaart sinds 2009 sterk uit elkaar lopen. Na 2009 groeit het BBP weer een beetje, maar daalt de welvaart. Vooral na 2013 neemt de welvaart fors af. Hoofdoorzaken hiervan zijn de verslechterde werkgelegenheidssituatie (toename van werkloosheid, meer baanonzekerheid) en de toename van ontevredenheid over de woonsituatie.

Woontevredenheid daalt vooral bij huurders

Bij wonen zijn volgens de onderzoekers drie aspecten van belang: de objectieve kwaliteit van het wonen, de betaalbaarheid en de woontevredenheid. Dit wordt door hen samengevat in de indicator “woontevredenheid”. De woontevredenheid neemt af vanaf 2013, waarbij opvalt dat de tevredenheid van de huurders veel sterker afneemt dan van kopers.

Vergroot kwaliteit huurwoningen

Dit bevestigt nog weer eens het standpunt van de Woonbond dat het huidige kabinetsbeleid ten aanzien van de woningmarkt slecht is voor huurders. Voor een toename van welvaart voor huurders is het van groot belang dat de verhuurderheffing verdwijnt, de huren omlaag gaan, de woonzekerheid toeneemt en er weer geïnvesteerd wordt om de (energie-)kwaliteit van huurwoningen te vergroten en de wachtlijsten voor woningzoekenden te verkleinen. Hier ligt een schone taak voor een nieuw kabinet.

https://www.woonbond.nl/nieuws/welvaart-daalt-onvrede-over-wonen