Bied perspectief aan mensen met een kleine beurs!

ATD Vierde Wereld ondertekent dit Pamflet van de Armoede Coalitie Utrecht

Bied perspectief aan mensen met een kleine beurs!

939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Velen van hen komen nauwelijks rond. Zoals gezinnen met kinderen in de leeftijd voor het voortgezet onderwijs, mensen een chronische ziekte of beperking, alleenstaanden, mensen met een onvolledige AOW, laaggeletterden en mensen met een wisselend inkomen zoals zzp’ers. Samira moet met haar gezin van 4 kinderen rond zien te komen van gemiddeld 70,- per week. Ze heeft geen schulden en maakt gebruik van alle regelingen, toeslagen en fondsmogelijkheden die er zijn. Voor haar is het zonder de voedselbank en hulp van anderen niet vol te houden. Om nog iets van leefgeld over te houden heeft zij geen aansprakelijkheidsverzekering voor haar kinderen. Zo zijn er velen, die in deze tijd van hoogconjunctuur, nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. Dat komt omdat het besteedbaar inkomen van minima de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen, terwijl de vaste lasten (huur, energie, verzekering) en voedsel wél veel duurder zijn geworden.
U kunt dit veranderen.

Door het beleid op de volgende drie onderdelen aan te passen:

1 Zorg voor een toereikend inkomen, zodat mensen met een laag inkomen kunnen voorzien in hun levensonderhoud en kunnen meedoen aan de samenleving. Wij bevelen aan:

 • Verhoog het netto minimumloon en daarmee het netto sociaal minimum, zodat het inkomen van mensen die hierop aangewezen zijn toereikend is om van rond te kunnen komen.
 • Maak het eenvoudiger voor minima om rond te komen door inkomensondersteunende maatregelen en toeslagen bij mensen van wie de overheid weet dat zij hiervoor in aanmerking uit eigen beweging toe te kennen. Vorder alleen terug wanneer er sprake is van bewuste fraude.
 • Draai de bezuiniging op de huurtoeslag uit 2012 terug door het toeslagpercentage tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens te verhogen naar 75% in plaats van de huidige 65% (artikel 7, lid 1 van het besluit op de huurtoeslag wordt verhoogd naar 75%).
 • Breng in navolging van de langere glijdende schaal in de huurtoeslag die in 2020 in gaat, ook langere glijdende schalen aan in de zorgtoeslag en in het Kindgebonden budget, zodat de armoedeval verdwijnt (of vermindert).
 • Draai de btw-verhoging op groente, fruit en andere dagelijkse benodigdheden, terug.

2 Stop onnodige verhoging schulden, zoals boetes op de zorgpremie als mensen de zorgpremie niet kunnen betalen; verdriedubbeling van onbetaalde CJIB boetes en buiten proportionele incassopraktijken.

Dit kan door:

 • De bestuursrechtelijke premie per 2020 vast te stellen op 100% van de standaardpremie in plaats van de huidige 110% (daarmee vervalt de bestuursrechtelijke boete).
 • Verhoging van de CJIB boetes voor mensen die wel willen maar niet kunnen betalen kwijt te schelden, bijvoorbeeld via de noodstopprocedure.
 • Strenger toezicht op de incassomarkt, waarbij zowel wordt gelet op de proportionaliteit als op de naleving van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Stel een wettelijk plafond in voor de ophoging van kosten (bijv. 100% oorspronkelijke vordering)
 • Beperk de handel in schulden, door af te dwingen dat de herkomst van de vordering altijd in beeld is, inclusief de opbouw van het uiteindelijke schuldbedrag.

3 Laat overheden mee werken aan echte oplossingen voor problematische schulden, zoals we dat ook van andere schuldeisers vragen.

Dat kan door:

 • Minder beperkingen aan de saneerbaarheid van justitiële vorderingen, belastingdienst en UWV
 • Beleidsvrijheid voor gemeenten om maatwerk te leveren bij de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet, zodat de gemeente zelf kan bepalen of zij voor bijstandsvorderingen wil meewerken aan schuldregelingen tegen finale kwijting. Bijvoorbeeld in pilotvorm.
 • Stop gijzeling van mensen die niet kunnen betalen. Het levert niets op en het kost ook nog geld.

Utrecht, 3 oktober 2019

Ondertekend door:

 • ATD Vierde Wereld
 • Federatie Opvang/RIBW Alliantie
 • FNV – minimumlooncampagne Voor 14
 • Gemeente Utrecht
 • Ieder(in)
 • Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen
 • NVVK
 • Sociaal Werk Nederland
 • Sociale Alliantie
 • SUNN
 • Woonbond
 • Armoedecoalitie Utrecht