Brief aan de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid

De Landelijke Armoedecoalitie -waar ATD deel van uit maakt – juicht de voorstellen van de commissie Sociaal Minimum toe; een verschuiving in denken over wat mensen voor voldoende bestaanszekerheid nodig hebben.

Op 3 juli 2023 stuurde de Landelijke Armoedecoalitie een reactie op het net verschenen rapport ‘Een zeker bestaan’ van de Commissie Sociaal Minimum aan de Tweede Kamer en de commissie.

In de brief onderschrijft de Landelijke Armoedecoalitie het belang van dit rapport en is blij met de duidelijke erkenning van het probleem. De commissie geeft net als de Armoedecoalitie aan dat actie dringend nodig is. De tijd van pleisters plakken is voorbij.

Hoger sociaal minimum

De commissie concludeert dat een toekomstbestendig sociaal minimum hoger is dan de ondergrens voor de minimaal noodzakelijke uitgaven. Ze stelt daarom voor om het sociaal minimum vast te stellen op grond van twee ingrediënten:

  1. de noodzakelijke uitgaven voor het dagelijks leven en het meedoen;
  2. met daar bovenop een flexbudget van 3, 6 of 9 procent om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen.
  • Verhoog het minimumloon, de uitkering en de huurtoeslag
  • Stel een flexbudget vast op 9%. Dit biedt de meeste ruimte aan huishoudens om kleine tegenvallers op te vangen, eigen keuzes te maken en mee te doen. En het creëert meer gelijkheid tussen verschillende gemeenten.
  • Vergroot de mogelijkheden voor kinderen via kinderbijslag of kindgebonden budget
  • Waarborg dat mensen die werken en door een laag inkomen onder het sociaal minimum terecht komen, in aanmerking komen voor de regelingen

Daarnaast komt de Armoedecoalitie met een aantal aanbevelingen voor grotere veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid. Deze aanbevelingen zijn van belang bij het tweede rapport van de Commissie Sociaal Minimum, dat na de zomer wordt verwacht.

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen
die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken.Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, Horus, Ieder(in), Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en NVVK ondersteunen de coalitie.