Recht op (bescherming van) gezinsleven

Als voorbereiding op een meerdaags Vierde Wereld Forum in december 2021, zijn er 3 zaterdagen gepland rond het boek dat al lange tijd in voorbereiding is over “Recht op gezinsleven”. Het schrijven van dit boek is een wens en initiatief van 1 van de ouders die met ATD opkomen voor hun recht op ouderschap en zich verzetten tegen uithuisplaatsing van kinderen op onheuse gronden.

Artikel 12   Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn
persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling,
noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 25   1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin (…).
2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen,
al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26  3.  Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van
opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden
gegeven.

Op 26 juni was de eerste startbijeenkomst. Na een uitleg van Annie over het ontstaan en werkwijze voor het boek (interviews met verschillende generaties over armoede en het effect op gezinsleven) gingen we in de middag in kleine groepen persoonlijk in gesprek, deels via Zoom. Er waren personen die zelf als kind uithuis waren geplaatst en/of (groot)ouders die daarmee nu te maken hebben. Ook dachten we samen na over personen uit de samenleving die we in november/december zouden kunnen uitnodigen.

Zaterdag 31 juli was er een 2e Forumdag op ’t Zwervel over “Het Recht op Gezinsleven”.

Er waren net als de eerste bijeenkomst 17 deelnemers uit diverse plaatsen.
We begonnen met het nieuws over de kinderlijkjes van de oorspronkelijke bewoners -de Inuït -die in Canada zijn gevonden bij Christelijke internaten. Jeanne zei: we moeten waakzaam zijn, want er worden nog steeds volken uitgemoord omdat ze een andere cultuur en religie hebben.
De Vierde Wereld is ook zo’n onbegrepen volk. De Vierde Wereld Beweging is georganiseerd om te laten zien dat we samenwerken om de meningen van de armsten te laten horen tot op het hoogste niveau. Maar het is heel moeilijk om dat erkend te krijgen. In Frankrijk is ATD zelfs uit een landelijk adviesorgaan gezet, zogenaamd omdat de beweging te klein is. De elite is ook maar 1% van de bevolking, maar neemt wel alle beslissingen.

Op de vraag welke mensenrechten-schendingen mensen meemaken, ging het vooral over manieren waarop de armsten worden genegeerd en gekleineerd. Er werden voorbeelden genoemd van hulpverleners, therapeuten, artsen en ambtenaren die hulp aanbieden die de ouders niet gevraagd hebben, en die zelfs tegen hen en hun kinderen in werken. Of waarbij de beroepskrachten beslissingen nemen over kinderen zonder de ouders erbij te betrekken. Bijvoorbeeld ouders die het gezag over hun kind hebben verloren, zonder dat ze een oproep hebben gekregen om bij de kinderrechter te komen. Leraren die kinderen naar een lager niveau onderwijs sturen, zonder dit met de ouders te bespreken.
Ook de bewindvoering die maakt dat je als volwassene steeds gekleineerd wordt, omdat je steeds ‘nee’ te horen krijgt, zelfs als je extra geld vraagt voor medicijnen of verbandmiddelen.
Uit de gesprekken kwamen de volgende rechten naar voren als voorwaarden voor mens-zijn: het recht op tolerantie: dat je tijd en ruimte krijgt om goed de problemen te bespreken, zodat jij of je kind de hulp krijgt die nodig is. Het recht op vertrouwen, want de Participatiewet en de Jeugzorgwet zijn gebaseerd op wantrouwen. Het recht op vrijheid en het recht op menswaardige behandeling. En op gelijkwaardigheid.

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag
is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld (preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

“Gezamenlijk kunnen al deze rechten de menselijke waardigheid waarborgen. Daarom kunnen we deze rechten alleen verdedigen als ze als één geheel worden gezien. Dit betekent dat niet alleen burgerlijke en politieke rechten er toe doen, maar dat we tegelijkertijd ook moeten opkomen voor de economische, sociale en culturele rechten.” – Joseph Wresinski

Op 20 november komt er een vervolg (Werelddag Rechten van het Kind). Interesse om in november of december deel te nemen? Mail naar nationaalteam@atd-vierdewereld.nl of bel/app 06-18740335.