Vierde Wereld Verkenningen 26

Joseph Wresinski, onvermoeibaar pleitbezorger van
mensenrechten en vrede

Vooraf
Joseph Wresinski (1917 – 1988) staat bekend om zijn leven, gewijd aan mensen die in extreme armoede moeten leven. Zijn persoonlijke ervaring van armoede heeft hem ertoe gebracht met de eerst betrokkenen bij armoede een nieuwe aanpak te ontwikkelen; een benadering die uitgaat van de mogelijkheden en de wensen van de mensen zelf, een mensenrechten-aanpak.

Met deze aanpak heeft hij afgerekend met een eeuwenoude, bijna overal diepgewortelde instelling, waarbij de armsten eerder als voorwerp van liefdadigheid en van heropvoeding dan als actieve verdedigers van mensenrechten beschouwd en behandeld worden. Die heersende praktijk berust op onwetendheid over armoede, op vooropgezette ideeën over de mogelijkheden van de betrokken personen, en op vooroordelen. Ze geeft deze bevolkingsgroep geen
stem en ontneemt de armsten zeggenschap over hun eigen leven. Ze gaat in tegen hetgeen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verkondigt, namelijk: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Het leven en de aanpak van Joseph Wresinski staan beschreven in boeken en geschriften, waarin zijn ideeën en verschillende aspecten van zijn actie uitvoerig naar voren komen. (1) In dit nummer 26 van Vierde Wereld Verkenningen staan wij stil bij zijn inspanningen voor vrede en mensenrechten.

Op dat vlak heeft zijn werk in zijn leven tot een aantal belangrijke resultaten geleid, waarvan twee eruit schieten.
Zo heeft hij er de basis voor kunnen leggen dat de armste bevolkingsgroep, de Vierde Wereld, als een onmisbare partner wordt beschouwd op nationaal, Europees en internationaal vlak; op gelijke voet met anderen. Verder heeft hij vele mensen, wereldwijd, ervan weten te overtuigen dat de situatie van de mensen die in een  situatie van extreme armoede moeten leven, een schending van alle mensenrechten inhoudt. Om die ernstige mistoestand uit de
wereld te helpen, is een globale, toekomstgerichte aanpak nodig, die ook wel Wresinski-aanpak genoemd wordt.

Joseph Wresinski wordt beïnvloed door zijn ervaring van extreme armoede vanaf de wieg en door zijn belangstelling voor wat er in de wereld omgaat. Deze aspecten lopen al vanaf zijn jeugd in elkaar over.

https://www.atd-vierdewereld.nl/vwv-26-joseph-wresinski-vrede/